Белорусизация. 1920-е годы: Документы и материалы. Часть первая.

Герб БССР 1919 год

| Часть первая | Часть вторая | Часть третья |
| Часть четвертая | Часть пятая | Часть шестая |
| Дополнение 1 | Дополнение 2 |

В 2001 году мизерным тиражом вышел сборник документов по вопросам процесса «белорусизации» в двадцатых годах на территории БССР. Хотя, судя по комментариям в сносках и подбору документов, очевидно, что составители сборника относятся с симпатией к белорусизации, тем не менее в сборнике приведено немало документов, свидетельствующих, что с  этим делом было не совсем гладко и в начале двадцатого века – не хотело подавляющее число населения,  образованной большевиками БССР, говорить на белорусском языке.


Надо отметить, что православное население Белой Руси считало себя русским, во всех метрических справках и в приходских книгах они писались русскими и с указанием вероисповедания. Даже у Янки Купалы  в метрической справке армейского учета перед Первой мировой войной было указано – Иван Доминикович Луцевич – русский, католик. Белорусами, а чаще белорусцами население Белоруссии называлось исходя из историко-географической области проживания и по особенностям наречия и фольклора. И такое название наравне с великороссами и малороссами было более академическим и внешним, в то время как сам народ во всех трех частях Руси называл себя русским.  Свой язык белорусы называли русским и только отделяли его от литературного русского приставкой «простый» язык. И совсем непонятно было населению Белоруссии, в том числе и большинству коммунистов в Белоруссии,  зачем их после Октябрьской переворота под давлением Сталина и Свердлова отделили от России, и заставляют  говорить на искусственном, придуманном националистической интеллигенцией  белорусском языке.  Вот это «непонимание», которое силой репрессий выбивалось из «белорусов» зафиксировано в  некоторых документах сборника посвященного белорусизации. Мы опубликуем наиболее интересные документы из третьего раздела несколькими частями. Следует заметить, что все документы «белорусизаторы» двадцатых годов почему-то писали на русском языке, а вот уже текст от современных авторов-составителей и их сноски на белорусском. Поскольку авторы-составители издали книгу на белорусском языке, мы будем давать текст от составителей с параллельным переводом  на русский и с отдельными комментариями, уточняющими несколько тенденциозные оценки авторов сборника.

 

Редакция ЗР

 


 

Беларусiзацыя. 1920-я гады: Дакументы і матэрыялы. / У. К. Коршук, Р. П. Платонаў, I. Ф. Раманоўскі, Я. С. Фалей; Пад агульнай рэд. Р.П. Платонава і У. К. Коршука. - Мн., БДУ, 2001. - 270с.

РАЗДЗЕЛ III

СУПЯРЭЧНАСЦІ БЕЛАРУСІЗАЦЫІ

Противоречия белорусизации

Текст вступления к Разделу III на белорусском языке. Вступление к Разделу III на русском с комментариями ЗР

З першых крокаў правядзенне палітыкі беларусізацыі ў рэспубліцы сутыкнулася з многімі перашкодамі, якія былі абумоўлены як аб'ектыўнымі, так і суб'ектыўнымі прычынамі. Беларусізацыі як партыйна-дзяржаўнай палітыцы процідзейнічала значная частка чыноўнікаў і русіфікаваных настаўнікаў старой школы. Неабходнасці переходу ў выкладанні на беларускую мову не разумелі многія выкладчыкі ВНУ, асабліва прыродазнаўчых, фізіка-матэматычных, тэхнічных, медыцьінскіх навук. Негатыўнае ўспрыманне беларусізацыі мела месца ў розных групах насельніцтва (яўрэйскага, рускага), у тым ліку і сярод беларускага сялянства, перш за ўсе ў раёнах Віцебскай, Магілёўскай, Гомельскай губерняў, вернутых у склад БССР з РСФСР, куды яны былі ўключаны пад час грамадзянскай вайны. Непрыняцце беларускай мовы і ў цэлым беларускай культуры вялікай групай партыйных і дзяржаўных дзеячаў у 1923 г. зафіксавала стэнаграма XII Усебеларускай партыинай канферэнцыі (VII з'езд КП(б)Б). Тады гэта адкрыта выяўленая тэндэнцыя была спынена.

Аднак у канцы 1920-х гадоў процідзеянне палітыцы беларусізацьіі на розных узроўнях узмацнілася, атрымаўшы афіцыйную падтрымку з боку камісіі ЦКК ВКП(б) пад кіраўніцтвам У. П. Затонскага, якая ў маі-чэрвені 1929 г. правярала практыку правядзення ў Беларусі нацпалітыкі ЦК ВКП(б). Прыкладна з г-тага часу узыходзячая лінія ў правядзенні беларусізацыі стала хутка пераходзіць у зыходзячую, што і прывяло ўрэшце да згубы многага з дасягнутага, Адзначым, што і Нацкамісія пры ЦБК БССР часам сваім фармальным падыходам да арганізацыі працы, шэрагам дзеянняў, звязаных з неабгрунтаваным прымяненнем адміністрацыйных санкцый за няведанне беларускай мовы аж да вызвалення тых ці іншых асоб ад займаемых пасад і забароны займаць іх у межах БССР, стварала для беларусізацыі неспрыяльны палітычны фон. Тым больш, што пад санкцыі нярэдка траплялі не адказныя, а радавыя супрацоўнікі. У асяроддзі насельніцтва рэспублікі складвалася ўражанне, што гэтая палітыка праводзіцца выключна сілавымі метадамі

С первых шагов проведение политики белорусизации в республике она столкнулась со многими препятствиями, которые были обусловлены как объективными, так и субъективными причинами. Белорусизации как партийно-государственной политике противодействовала значительная часть чиновников и русифицированных учителей старой школы. Необходимости перехода в преподавании на белорусский язык не понимали многие преподаватели вузов, особенно естественных, физико-математических, технических, медицинских наук (этого не понимают и сейчас представители естественных наук. Ком. ЗР). Негативное восприятие белорусизации имело место в разных группах населения (еврейского, русского), в том числе и среди белорусского крестьянства (оно считало себя русским. Ком. ЗР), прежде всего в районах Витебской, Могилевской, Гомельской губерний, возвращенных в состав БССР с РСФСР, куда они были включены во время гражданской войны. Непринятие белорусского языка и в целом белорусской культуры большой группой партийных и государственных деятелей в 1923 г. зафиксировала стенограмма XII Всебелорусской партийной конференции (VII съезд КП (б) Б). Тогда это откровенно выраженная тенденция была остановлена.

Однако в конце 1920-х годов противодействие политике беларусизации на разных уровнях усилилась, получив официальную поддержку со стороны комиссии ЦКК ВКП (б) под руководством В. П. Затонского, которая в мае-июне 1929 проверяла практику проведения в Белоруссии нацполитики ЦК ВКП (б).Примерно с этого времени восходящая линия в проведении белорусизации стала быстро перех одить в нисходящие, что и привело в конце концов к гибели многого из достигнутого. (Большевики столкнулись с провалом идеи Мировой революции и были вынуждены начать строить социализм в отдельно вязтой стране, а значит укреплять страну и избавляться от националистов, которые вели к сепаратизму, но мина нациобилдинга сработала в 1991 году во время развала СССР. Авторы-составители, сожалея о приостановке белорусизации сожалеют о том, что СССР не развалился ранее. Ком. ЗР ). Отметим, что и Нацкомиссия при ЦБК БССР иногда своим формальным подходом к организации работы, рядом действий, связанных с необоснованным применением административных санкций за незнание белорусского языка вплоть до освобождения тех или иных лиц от занимаемых должностей и запрета занимать их в границах БССР, создавало для белорусизации неблагоприятный политический фон. Тем более, что под санкции нередко попадали не ответственные, а рядовые сотрудники. В среде населения республики складывалось впечатление, что эта политика проводится исключительно силовыми методами. (Так оно и было, и поэтом насильственная белорусизауция в начале девяностых годов тоже провалилась. Ком. ЗР)


ЗВАРОТ У ПРЭЗІДЫУМ ЦБ КП(б)Б НАРКОМА АСВЕТЫ БССР У. М. ІГНАТОЎСКАГА 3 ПРОСЬБАЙ РАЗГЛЕДЗЕЦЬ ПЫТАННЕ АБ ВЫЗВАЛЕННІ 3-ПАД АРЫШТУ МОВАЗНАЎЦА I ЛІТАРАТАРА Я. Ю. ЛЁСІКА

11 лістапада 1922 г. Совершенно секретно.

ОБРАЩЕНИЕ В ПРЕЗИДИУМ ЦБ КП (б) Б наркома просвещения БССР В. М.Игнатовского с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении из-под ареста языковеда и литератора Е. Ю. Лесика
11 ноября 1922 г. Совершенно секретно.

В президиум ЦБ КПБ

Несколько дней тому назад арестован Лёсик1. Считаю необходимым высказать по этому поводу некоторые соображения, которые прошу принять во внимание.

1) В последнее время Лёсик стал определяться довольно ясно в сторону признания единственно возможной и необходимой формы Советской Белоруссии, о чем я знаю как на основании разговора с ним, так и на основании взятия им на себя ряда работ, от которых раньше он, по-видимому, отклонялся. По предложению т. Вайнера2 он согласился взять на себя перевод на белорусский язык «Коммунистического манифеста» и по моему предложению согласился быть редактором сборника на белорусском языке под заголовком «Национальный вопрос в рамках понимаемого Компартией и Соввластью», по своему собственному желанию начал перевод теории исторического материализма Бухарина3. Последнее выступление его на университетском акте окончательно выявило отношение его к «Великой российской революции» (его собственные слова) и Советской Белоруссии, что и свое время было отмечено и прессой («Сов. Бел.», № 242)4. Заявление Лёсика совпало с публичным заявлением в том же номере Смолича5, что имеет большое политическое значение для нас и для нашей работы за кордоном. Арест Лёсика после всего вышеуказанного я считаю большой ошибкой ГПУ, совершенно нецелесообразным фактом и для меня совершенно не понятным.

2) Арест Лёсика вызвал прекращение преподавания белорусского языка на всех отделениях факультета и педфака. Заменить Лёсика некем, среди белорусского студенчества арест его вызвал полное недоумение. Что касается буржуазного нэповского элемента с великодержавными, иногда даже черносотенными взглядами на белорусский вопрос (и записки, подаваемые в свое время Лёсику), то это студенчество очень радо аресту. На этой почве идут очень интенсивные разговоры в студенческой, некоммунистической среде.

3) Переводы, начатые Лёсиком, и переводы, предлагаемые нами, белорусами-коммунистами, стоят и будут стоять на месте, так как и здесь заменить Лёсика некем. Партийные белорусы очень слабы в белорусском вопросе, и ничего не сделано, чтобы поднять их квалификацию в этом вопросе, чтобы они могли заменить некоммунистов в деле культурного строительства.

4) Арест Лёсика приостановил раскол среди белорусских культурников в Инбелкульте, который в течение последнего м-ца пошел очень быстро в связи с назначением туда на работу Жилуновича. Жилунович поставлен арестом Лёсика в положение довольно затруднительное.

Есть еще целый ряд второстепенных соображений по этому вопросу, которые за отсутствием времени я не могу сейчас набросать.

Все это заставляет меня просить президиум ЦБ поставить вопрос об аресте Лёсика на одно из своих заседаний. Кроме того, я просил бы вызвать меня на это заседание для дачи устных дополнительных разъяснений.

Мое мнение: освободить Лёсика. Если президиум считал, что он недостаточно выявился, назначить срок для выявления в желательном президиуму направлении.

Арест Лёсика поставил нас, коммунистов-белорусов, в очень затруднительное положение. Работать очень трудно, потому что арест Лёсика выявил нашу несговоренность с ГПУ.

С коммунистическим приветом В. Игнатовский

P. S. Чуть только вычитал «Бел. Звоне» № 29 такую заметку в характеристике. «Колас, Лёсик и Ярошевич6 сосланы Советской властью в Сибирь по неизвестной нам причине». Считаю необходимым сообщить эту заметку.

В. Игнатовский

НАРБ. Ф. 60. Воп. 3. Спр. 5-6. Л. 8-10.

 

ВЫПІСКА 3 ПРАТАКОЛА7 ЗАКРЫТАГА ПАСЯДЖЭННЯ БЮРО БАБРУЙСКАГА АКРУГКОМА КП(б)Б ПА ПЫТАННІ АБ СТАНОВІШЧЫ Ў 2-й ЧЫГУНАЧНАЙ СЯМІГАДОВАЙ ШКОЛЕ

6 снежня 1925 г.

Выписка из протокола закрытого заседания Бюро Бобруйского АКРУГКОМА КП (б) Б по вопросам о положении во 2-й Железнодорожной семилетней школе.
6 декабре 1925 г.

Во 2-й Жлобинской семилетке не совсем благополучно с белорусизацией. Сведения об этом дошли до ЦК КП(б)Б. Туда была послана комиссия, которая нашла, что в школе [среди учащихся] имеется 85 % белорусов и только 15 % [представителей] других национальностей Школа обслуживает железную дорогу. Основываясь на этом, родители учащихся говорят, что железнодорожники – народ бродячий и что им приходится переезжать с одного места на другое, поэтому они не желают перехода [школы] на белорусский язык. До этого времени проведено пять родительских собраний, на которых, нужно сказать, никого из ответственных работников не было. Руководили этими собраниями заведующий школой Жудро и учитель Полей. Собрания проводились в подполье. На них названные товарищи демагогически агитировали родителей учащихся против белорусского языка. Был там еще один врач, который почему-то обслуживал учащихся и дал противозаконное заключение о преподавании на белорусском языке. Эта записка находится теперь в ЦК КП(б)Б.

Эсерствующие учителя сгруппировали вокруг себя сочувствующих им работников железной дороги и все время, на протяжении четырех месяцев, будоражили учащихся и их родителей. Ни райком КП(б)Б, ни отдельные партийцы об этом не знали.

Во время обследования комиссией родители были созваны на собрание, на котором собравшиеся потребовали, чтобы представителям месткома, Рабпроса, партийной организации и отдельным партийцам не давать слова. Руководили всем собранием два товарища: Дубинин и Карийский. В своих выступлениях они коверкали учение т. Ленина о национальной политике. Были внесены два предложения: начальнику учебной части – о переводе постепенно преподавания на белорусский и язык и Карийскому – о подтверждении ранее вынесенных постановлений. Большинство, конечно, было за второе предложение.

В выводах необходимо подчеркнуть, что и партийная организация, и профсоюзная организация этот вопрос промазали, что заведующий школой вообще человек подозрительный и является первым противником белорусизации, что учпрофсож слабый и справиться с поставленной перед ним задачей не сможет. Необходимо также подчеркнуть, что жлобинская парторганизация в вопросе национальной политики неграмотна, ориентироваться [в ней] не может постановили.

1) Провести разъяснительную работу по белорусизации [среди] самих учителей, которые стали во главе движения против белорусизации. После чего считать необходимым произвести постепенную их замену, назначив туда заведующим школой хорошего учителя-белоруса.

2) В самом г. Жлобине открыть русскую школу для обслуживания детей русских.

3) Жлобинской [партийной] организации хорошо изучить резолюции ЦК КП(б)Б о национальной политике, проработать ее на своих собраниях1

Верно8

НАРБ. Ф. 701. Воп. 1. Спр. 2. Л. 22-23. Завераная копія. (Заверенная копия - перевод ЗР)

 

 


 

 

 

Примечания:

1.

Прмечание о Лёсике от составителей Перевод примечания
Я. Ю. Лёсік (1884-1940), мовазнавец, пісьменнік, вядомы дзеяч беларускага на-цыянальнага адраджэння, член, затым старшыня Рады БНР, быў арыштаваны ў пачатку лістапада 1922 г. пры правядзенні ДПУ ССРБ па распараджэнні ДПУ РСФСР, якому яно падпарадкавалася, серыі акцый па ачыстцы тэрыторыі Беларусі ад непажаданых элементаў (меншавікі, правыя эсэры, «польскі і іншы ненадзейны элемент», антысавецкі настроеныя «прафесары і грамадскія работнікі»). Арышт адбыўся ў перыяд, калі вучоны, працуючы выкладчыкам Белдзяржуніверсітэта, перажыў духоўную перабудову ў сваіх поглядах на ролю Савецкай улады і перспектывы далейшага развіцця Беларусі, шукаў шляхі ўваходу ў новую рэчаіснасць. Гэтая надзвычайная падзея выклікала ў грамадстве, асяроддзі інтэлігенцкіх колаў Мінска абурэнне, шмат размоў і розных меркаванняў. Тагачасны нарком асветы У. М. Ігнатоўскі вырашыў асабіста прасіць прэзідыум ЦБ КП(б)Б адмяніць пастанову ДПУ аб арышце Лёсіка. Пасля некалькіх абмеркаванняў звароту, умяшання Старшыні ЦВК і СНК ССРБ А. Р. Чарвякова Я. Ю. Лёсік у другой палове снежня 1922 г. быў вызвалены і атрымаў магчымасць працягваць навуковую і выкладчыцкую працу. Я. Ю. Лесик (1884-1940), языковед, писатель, известный деятель белорусского национального возрождения, член, затем председатель Рады БНР, был арестован в начале ноября 1922 г. при проведении ГПУ ССРБ по распоряжению ГПУ РСФСР, которому оно подчинилась , серии акций по очистке территории Беларуси от нежелательных элементов (меньшевики, правые эсеры, «польский и другой ненадежный элемент», антисоветский настроенные «профессора и общественные работники»). Арест произошел в период, когда ученый, работая преподавателем Белгосуниверситета, пережил духовную перестройку в своих взглядах на роль Советской власти и перспективы дальнейшего развития Беларуси, искал пути входа в новую действительность. Это чрезвычайное событие вызвало в обществе, среди интеллигентских кругов Минска возмущение, много разговоров и различных мнений. Тогдашний нарком просвещения В. М. Игнатовский решил лично просить президиум ЦБ КП (б) отменить постановление ГПУ об аресте Лесика. После нескольких обсуждений обращения, вмешательства Председателя ЦИК и СНК ССРБ  А. Г. Червякова Е. Ю. Лесик во второй половине декабря 1922 г. был освобожден и получил возможность продолжать научную и преподавательскую работу.
Комментарий о Лёсике от редакции ЗР:

Надо отметить тон документа, который составлен белорусизаторами двадцатых годов настроенных русофобски, но комментарии современных белорусизаторов превосходят их. Возмущение среди интеллигенции – это шастанья кучки националистов захвативших командные посты в науке. В большинстве своем они не имели за плечами высшего образования, как и «академик» Лесик, и поэтому с огромным рвением преследовали старую образованную интеллигенцию.    Иосиф (Язеп) Лёсик ( 1883 - 1940) — белорусский общественный и политический деятель, публицист. В период оккупации Белоруссии немецкими войсками стал одним из инициаторов создания БНР и подписания акта о ее независимости. 25 апреля 1918 года, наряду с другими деятелями БНР, подписал от имени Рады БНР телеграмму на имя Кайзера Вильгельма II, в которой заявил, что будущее Белоруссии возможно «только под опекой германской державы». С 14 мая 1918 стал председателем рады БНР. Во время польской оккупации Минска в 1919-1920 годах сотрудничал с польскими властями и работал в газетах «Звон» и «Беларусь». После ухода польских войск в1920 году объявил о «признании принципов Советской власти», и занялся научно-просветительской и литературной работой. Занимался переводами на белорусский язык, и выступал одним из инициаторов реформы белорусской азбуки и правописания в 1926 году. Не имея высшего образования, стал членом Инбелкульта, позднее преобразованный в Академию наук БССР, в задачи которой входила разработка научной терминологии на белорусском языке. Наряду с Ю.Л Игнатовским являлся критиком Евфимя Карского, и принимал участие в гонениях на него. Примечательны слова Я.Лёсика во время образования БНР под немецким протекторатом в 1918 г.: «Наши крестьяне на съездах высказывались в том смысле, что им не нужна автономия, но делали они это по неразумению и темноте своей, но более всего в результате обмана, так как вместе с этим они говорили, что и язык им не нужен. Никто в мире не отрекается от своего языка, … а наши крестьяне отрекаются. Значит, — делают они это по неразумению и темноте. …» Позже, уже на службе у большевиков Лесик направил всю свою энергию на просвещение белорусов методом «насильственной белорусизация», когда в учреждениях, увольняли чиновников, прекрасно владеющих литературным русским языком, но не освоивших белорусский, над реформой грамматики которого трудился Лесик.

вернуться к тексту

2 Вайнер I. А., член прэзідыума ЦБ КП(б)Б, у 1921 г. сакратар ЦБ. Уваходзіў у склад калегіі Гістпарта пры ЦБ КП(б)Б.

Вайнер И. А., член президиума ЦБ КП (б) Б, в 1921 г. секретарь ЦБ. Входил в состав коллегии Гистпарта при ЦБ КП (б) Б. (перевод ЗР) вернуться к тексту

3 Маецца на ўвазе праца М. I. Бухарина «Теория исторического материализма. Популярный учебник марксистской социологии», якая ўбачыла свет у снежні 1921 г.

Имеется в виду работа Н. И. Бухарина «Теория исторического материализма. Популярный учебник Марксистской социологии », которая увидела свет в декабря 1921 года. (Перевод ЗР)  вернуться к тексту

4.

Прмечание  от составителей Перевод примечания
Газета «Савецкая Беларусь» 1 лістапада 1922 г. у перадавым артыкуле, які быў прысвечаны першай гадавіне працы Белдзяржуніверсітэта, передала змест выступленняў на пасяджэнні універсітэцкага савета шэрага вучоных, у тым ліку і тых, хто імкнуўся застацца ў баку ад палітыкі ці наогул зусім нядаўна не прызнаваў Савецкую ўладу. Адносна Я. Ю. Лёсіка газета пісала: «I, нарэшце, трэба адзначыць прамову Лёсіка, былога праціўніка савецкага строю на Беларусі, які першы раз дэклараваў сваю сімпатыю Савецкай уладзе, дзякуючы якой Беларусь мае універсітэт, і закончьгў сваю прамову клічам: "Няхай жыве Савецкая ўлада!"». «У вуснах Лёсіка. які не кідае слоў на вецер, гаварылася далей у артыкуле, - такі кліч азначае прызнанне сваіх памылак і мае выключнае палітычнае значэнне». Газета «Советская Белоруссия» 1 ноября 1922 г. передовая статья, которой была посвящена первой годовщине работы Белгосуниверситета, передало содержание выступлений на заседании университетского совета ряда ученых, в том числе и тех, кто стремился остаться в стороне от политики или вообще совсем недавно не признавал Советскую власть. Относительно Е. Ю. Лесика газета писала: «И, наконец, следует отметить речь Лесика, бывшего противника советского строя в Белоруссии, который первый раз декларировал свою симпатию Советской власти, благодаря которой Беларусь имеет университет, и закончив свою речь призывом :" Да здравствует Советская власть! "». «В устах Лесика, который не бросает слов на ветер, говорилось далее в статье, - такой клич означает признание своих ошибок и имеет исключительное политическое значение ».
Комментарий  от редакции ЗР:

На самом деле Лесик и его сподвижники по националистической русофобии, которую проповедовали еще до революции на страницах «Нашей нивы», и попытались претворить в жизнь в БНР образованной во время немецкой оккупации,  с радостью обнаружили, что большевики не мене их ведут борьбу со всем русским. Что называется: нашли друг-друга.

вернуться к тексту

5.

Прмечание  от составителей Перевод примечания
Смоліч А. А. (1891-1938), вучоны-географ, дзеяч беларускага нацыянальнага адраджэння. Быў членам Беларускай сацыялістычнай грамады (БСГ), Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (БСДП). У 1920-я гады працаваў у Інбелкульце, Б АН.

Смолич А. А. (1891-1938), ученый-географ, деятель белорусского национального возрождения. Был членом Белорусской социалистической грамады (БСГ), Белорусской социал-демократической партии (БСДП). В 1920-е годы работал в Институте белорусской культуры, Б АН.

Комментарий  от редакции ЗР:

Народный Секретариат Белорусской Народной Республики. Слева направо: сидят А. Бурбис, И. Середа, И. Воронко, В. Захарко; стоят А. Смолич, П. Кречевский, К. Езавитов, А. Овсяник, Л. Заяц.Смолич - еще один националист привлеченный большевиками к делу дерусификации населения Белоруссии, был членом Народного Секретариата Белорусской Народной Республики. И вместе с Лесиком подписывал  от имени Рады БНР телеграмму на имя Кайзера Вильгельма II, в которой заявил, что будущее Белоруссии возможно «только под опекой германской державы». Позже в 1939 году бывшие соратники, по БНР, оказавшиеся в Праге писали подобный по содержанию меморандум  Адольфу Гитлеру. Зарубежное правительство БНР начало активно сотрудничать с немецкой разведкой с середины тридцатых годов. Именно этим вызвано подозрение к белорузизаторам и репрессии против них в 1938 году. Как потом выяснилось в годы Великой Отечественной эти подозрения были не беспочвенными, и многие «адрадженцы» сотрудничали с немцами и входили в Белорусскую центральную раду — коллаборационистскую администрацию, существовавшую в 1943—1944 под немецкой оккупацией.

вернуться к тексту

6. Ярашэвіч М. К., у 1922 г. рэктар Беларускага сельскагаспадарчага інстытуга. У гады Грамадзянскай вайны лідэр мінскіх правых эсэраў, старшыня мінскай земскай управы.

Ярошевич М. К., в 1922 г. ректор Белорусского сельскохозяйственного института. В годы Гражданской войны лидер минских правых эсеров, председатель минской земской управы. (Перевод ЗР) вернуться к тексту

7.

Прмечание  от составителей Перевод примечания
Маецца на ўвазе рэзалюцыя«Аб нацпалiтыцы» прынятая 1 кастрычніка 1925 г. бюро ЦК КЛ(б)Б і зацверджаная затым пленумам ЦК КП(б)Б, які працаваў 12-15 кастрычніка 1925 г. 14 снежня 1925 г. пытанне аб пераводзе 2-й Жлобінскай чугуначнай сямігадовай школы на беларускую мову выкладання абмяркоўвалаўся на пасяджэнні калегіі Наркамасветы БССР. У принятой пастанове адзначалася, што канфлікт узнік у выніку агітацыі супраць беларусізацыі русіфікатарскіх элементаў як з ліку настаўнікаў школы, так і часткі бацькоў навучэнцаў, няведання болыпасцю бацькоў сутасці і прыпцыпаў нацыянальнай палітыкі, якая праводзіцца ў Беларусі. Перавод на беларускую мову выкладання быў ажыццёўлены чыста адміністрацыйным шляхам без папярэдняй належнай растлумачальнай работы. Выявілася слабае веданне беларускай мовы нават настаўнікамі груп, дзе на ей вялося выкладанне. Было вырашана школу пакінуць як беларускую; рускую мову ўвесці ў якасці прадмета выкладання з другога года навучання. Имеется в виду резолюция «О нацполитике» принято 1 октября 1925 бюро ЦК КЛ (б) Б и утвержденная затем пленумом ЦК КП (б) Б, работавший 12-15 октября 1925 г. 14 декабря 1925 г. Вопрос о переводе 2 -й Жлобинской железнодорожного семилетней школы на белорусский язык преподавания обсуждался на заседании коллегии Наркомпроса БССР. В принятом постановлении отмечалось, что конфликт возник в результате агитации против белорусизации русификаторских элементов как из числа учителей школы, так и части родителей учащихся, незнания большинством родителей сути и принципов национальной политики, проводимой в Белоруссии. Перевод на белорусский язык преподавания был осуществлен чисто административным путем без предварительной должной разъяснительной работы. Обнаружилось слабое знание белорусского языка даже учителями групп, где на нем велось преподавание. Было решено школу оставить как белорусскую, русский язык ввести в качестве предмета преподавания со второго года обучения.
Комментарий  от редакции ЗР:
То есть несмотря на протесты преподователей, родителей и учеников школу сделали белорусской. В этом вся суть большевицкого социального эксперемента над русским народом. Он был разделен по рецептам западных учителей на отдельные народы, которым силой вбивалось"правильное" национальное самосознание. Вот так был выведен многонациональный советский народ. Венцом трудов большевиков был окончательный раздел Русского мира в Вискулях в Беловежской пуще в 1991 году.

вернуться к тексту

8. Подпіс неразборлівы.

Подпись неразборыивая (Перевод ЗР) вернуться к тексту

 

 


 

| Часть первая | Часть вторая | Часть третья | Часть четвертая | Часть пятая | Часть шестая |Дополнение 1 | Дополнение 2 |

 

Уважаемые посетители!
На сайте закрыта возможность регистрации пользователей и комментирования статей.
Но чтобы были видны комментарии под статьями прошлых лет оставлен модуль, отвечающий за функцию комментирования. Поскольку модуль сохранен, то Вы видите это сообщение.